Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021


Tối 18-11, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 do Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, đã khai mạc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến tặng quà cho đồng bào các dân tộc

Tới dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương; thành phố Hà Nội và các đại biểu nhân sĩ, trí thức, nghệ nhân đại diện 54 dân tộc anh em.

Phát biểu khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2021), 76 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2021), hướng tới Hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; là ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc của dân tộc mình, đồng thời tổng kết 1 năm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Đất nước Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc, vô cùng quý giá được hình thành và kết tinh trong hệ thống di tích, di sản, trong văn hóa của mỗi dân tộc tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, của di sản văn hóa dân tộc, việc đoàn kết các dân tộc đối với sự phát triển đất nước. Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL – Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Và tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Bác Hồ kính yêu khẳng định “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng về “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, được sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện tình trạng bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 được tổ chức sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết với sự tham gia của 16 cộng đồng các dân tộc đang sinh sống hoạt động tại Làng; hứa hẹn mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc; mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với các du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước; để dù có ở bất cứ nơi đâu, khi đã đặt chân tới đây là như ta trở về với quê hương, bản quán, đồng bào mình; là được sống trong lịch sử, truyền thống 91 năm vẻ vang tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc

Phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa trước thềm Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta và là bài học lớn của Cách mạng Việt Nam, góp phần tạo nên sức mạnh quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn của đất nước ta.

Tuần đại đoàn kết là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng, là nơi quy tụ những nét văn hóa đặc trưng cơ bản nhất của 54 dân tộc anh em, có ý nghĩa sâu sắc hưởng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc. Đồng thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu của cộng đồng văn hóa dân tộc trong cả nước, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuần lễ đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước của con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải động viên đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa đang được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết của các dân tộc. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật cổ vật bảo vật quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được quan tâm hơn nữa để tạo nền tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi lên vững bước trên con đường hội nhập và phát triển; đồng thời đề nghị Bộ VHTTDL cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, với truyền thống yêu nước, đoàn kết và nền tảng lịch sử văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó nhân dân – Đảng – Nhà nước; là nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bình minh đất Việt” với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước cũng như tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 với các hoạt động phong phú, hấp dẫn giới thiệu nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Tin, ảnh: TUẤN MINH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *