Vai trò công tác Đảng, chính trị trong xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh trên địa bàn Tây Nguyên

Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) trên địa bàn Tây Nguyên là lực lượng dự bị chiến lược, bộ phận quan trọng hợp thành lực lượng vũ trang nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Tây Nguyên. Xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là một nội dung thiết yếu nhằm bảo đảm cho các đơn vị vũ trang trên địa bàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời bình cũng như trong tình huống có chiến tranh (nếu xảy ra), giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, liên quan đến mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi thành phần kinh tế, xã hội ở các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. Trong đó, vai trò công tác đảng, công tác chính trị có vị trí then chốt, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, công tác quân sự, quốc phòng địa phương để huy động lực lượng, phương tiện trong nhân dân cho quá trình xây dựng LLDBĐV cách mạng, hùng hậu. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên chính là quán triệt và thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong điều kiện mới, góp phần ngăn chặn và làm thất bại từ cơ sở chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn.

Trong những năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong việc xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên đã khẳng định được vị trí, vai trò to lớn, thu được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các địa phương cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những yêu cầu mới đã và đang đặt ra cho vai trò của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên những vấn đề cụ thể:

Một là, công tác đảng, công tác chính trị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về nhiệm vụ xây LLDBĐV vững mạnh

Xây dựng LLDBĐV trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh là chủ trương lớn của cấp uỷ đảng các địa phương trên địa bàn và cần hiện thực hóa trong thực tiễn đời sống xã hội địa phương. Nhưng từ quan điểm, đường lối đến hoạt động thực tiễn là cả một quá trình khó khăn, phức tạp. Nếu không được quán triệt, nhận thức đúng đắn thì không thể hiện thực hóa trong thực tiễn. Vì vậy, sau khi cấp ủy đảng các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên có đường lối, chính sách thì vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là phải quán triệt để tạo ra sự thống nhất về nhận thức ở các cấp, các ngành, các đơn vị. Đây là chức năng, nhiệm vụ của công tác đảng, công tác chính trị.

Thông qua hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị, mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn Tây Nguyên nắm vững vị trí, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLDBĐV vững mạnh, có nhận thức sâu sắc về vị trí chiến lược của LLDBĐV, những quan điểm tư tưởng của Đảng về quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đối chiếu với vai trò, trách nhiệm của mình để có chủ trương, kế hoạch, biện pháp cụ thể hóa thành kế hoạch, biện pháp của ngành mình, lĩnh vực mình nhằm huy động sức người, sức của cho xây dựng LLDBĐV.

Hai là, công tác đảng, công tác chính trị góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng LLDBĐV

Xây dựng LLDBĐV là công tác vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng an ninh ngay tại địa phương. Việc làm đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân, đồng thời liên quan đến nhiều mặt hoạt động và sinh hoạt xã hội, nhất là nguồn nhân lực lao động chủ chốt trong mỗi gia đình. Bởi vậy, phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động một cách sâu rộng trong nhân dân. Không có sự ủng hộ, giúp đỡ và tham gia tích cực, tự giác của nhân dân thì không thể có được LLDBĐV, cũng như không thể động viên được lực lượng trong nhân dân.

Với tính cách là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác đảng, công tác chính trị giữ vai trò then chốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng LLDBĐV; làm cho công tác quốc phòng được phổ cập hóa, tạo ra nền nhận thức và kiến thức quốc phòng từ nhân dân. Trên nền tảng nhân dân được vũ trang về chính trị, tư tưởng, được bồi dưỡng về kiến thức quân sự, quốc phòng mới cho phép xây dựng được LLDBĐV, giúp cho công dân có trách nhiệm, tự giác làm nghĩa vụ quân sự trong lực lượng thường trực, hoặc trong ngạch dự bị, cũng như sau khi hết thời hạn phục vụ trong lực lượng thường trực thì tự giác tham gia LLDBĐV. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên những quân nhân dự bị xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong lao động, sản xuất, trong cuộc sống gia đình, sắp xếp công việc để tham gia huấn luyện quân sự và làm các nhiệm vụ động viên khi có lệnh.

Ba là, công tác đảng, công tác chính trị giữ vai trò then chốt trong xây dựng LLDBĐV vững mạnh về chính trị

Thông qua hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị để xây dựng LLDBĐV có phẩm chất, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với chế độ, với nhân dân và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng đó. Vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng LLDBĐV vững mạnh về chính trị được thể hiện qua việc giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần làm cơ sở cho sức mạnh tổng hợp thông qua các hoạt động chính trị tư tưởng đa dạng, phong phú ở địa phương. Trên cơ sở đó, xây dựng cho LLDBĐV luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp đổi mới; có lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân khi Đảng, quân đội yêu cầu. Đồng thời, không mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Có thể thấy rằng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến xây dựng LLDBĐV vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về mặt chính trị. Thông qua hoạt động công tác đảng, công tác chính trị để quán triệt mục tiêu, đường lối chính trị, quân sự, nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng LLDBĐV; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, bản chất, truyền thống cách mạng cho LLDBĐV; vận dụng quan điểm, tư tưởng, khoa học, nghệ thuật quân sự của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn làm nòng cốt xây dựng LLDBĐV.

____________

Tài liệu tham khảo

1. Cục Tổ chức – Tổng cục Chính trị, Hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự địa phương, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.

2. Pháp lệnh về dự bị động viên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

3. Tổng cục Chính trị, Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn cách mạng mới, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001.

Tác giả: Nguyễn Hữu Trung

Nguồn: Tạp chí VHNT số 427, tháng 1-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *