Vai trò của bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh trong việc giữ vững ổn định chính trị – xã hội


Đối với mỗi địa phương trên cả nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm tạo ra điều kiện, tiền đề vững chắc cho sự phát triển mọi mặt đời sống nhân dân trên địa bàn. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức, lực lượng, đoàn thể và mỗi người dân. Trong đó, bộ độ địa phương giữ vai trò là lực lượng nòng cốt.

Những năm qua, bộ đội tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò trong việc tham gia phối hợp cùng với các tổ chức, lực lượng, đoàn thể, nhân dân tiến hành các biện pháp giữ vững trật tự, kỷ cương, đảm bảo môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ổn định trên địa bàn. Đặc biệt, đã chủ động phối hợp với lực lượng công an tỉnh và các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, truyền đạo trái phép, tuyên truyền chống phá Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa… góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Điều này được thể hiện qua những nội dung sau đây:

Tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương

Là một lực lượng chính trị tin cậy, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng niềm tin cho nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thực sự vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào cấp ủy và các cơ quan chính quyền địa phương; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tham mưu và tăng cường lực lượng xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh

Vai trò của bộ đội địa phương trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương được thể hiện rõ nét thông qua hoạt động của các tổ, đội công tác nhằm hỗ trợ cho đảng bộ cơ sở các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng; tăng cường lực lượng góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh toàn diện, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Thông qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn cũng như âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp cách mạng, bộ đội địa phương đã kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, lực lượng, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn chặn và giải quyết một cách có hiệu quả những “điểm nóng” về chính trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Thực hiện chức năng là đội quân lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương không chỉ lao động sản xuất tại đơn vị mà còn có vai trò quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Kết hợp các mô hình kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, xây dựng các khu dân cư, hoạt động của các tổ, đội công tác… Đồng thời, tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, góp phần giúp nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở cơ sở, tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và bảo vệ tài nguyên, môi trường đạt kết quả tốt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Hiện nay và dự báo trong thời gian tới, tình hình chính trị – xã hội trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Vì vậy, để phát huy tốt vai trò của bộ đội địa phương trong giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn, cần quan tâm thực hiện tốt các giải pháp:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương trong giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến việc phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn. Bởi chất lượng hiệu quả của mọi hoạt động, trong đó có việc tham gia giữ vững ổn định chính trị – xã hội phụ thuộc trực tiếp vào nhận thức, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện. Theo đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh trong giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn hiện nay, nắm vững các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững chức năng, nhiệm vụ của quân đội, bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới; nắm vững đặc điểm, tình hình mọi mặt của địa phương, đặc biệt về những khó khăn, những nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn; nắm vững bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta nói chung và đối với tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Thứ hai, tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh. Để bộ đội địa phương tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn trong sạch vững mạnh, vấn đề đặt ra là phải thường xuyên quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế – xã hội, về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đặc điểm tình hình của từng địa phương. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các đơn vị bộ đội địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa phải tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; vừa nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, tập hợp, động viên nhân dân tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ ba, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và các lực lượng khác trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Theo đó, bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh cần quán triệt và thực hiện tốt các nội dung cụ thể như: chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với các luật, pháp lệnh và nghị định về quốc phòng – an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng kiêm nhiệm về quốc phòng – an ninh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc và có phương án giải quyết phù hợp, kịp thời mọi hoạt động tình báo, gián điệp của các lực lượng thù địch, truyền đạo trái phép, hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch, phản động đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, cũng như của tỉnh, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.

Thứ tư, quan tâm xây dựng bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Theo đó, cần coi trọng xây dựng bộ đội địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao; điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp trên các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh và những địa bàn có nguy cơ dễ nảy sinh “điểm nóng” về chính trị.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 432, tháng 6-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *