Vai trò của già làng, trưởng bản ở vùng dân tộc thiểu số tây nguyên


Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm gần đây, bằng kinh nghiệm, uy tín đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh Tây Nguyên.

Trong quá trình thực hiện, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, cùng nhân dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng làng, bản văn hóa và xây dựng nông thôn mới; vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang cũng như lễ hội. Đồng thời, người có uy tín còn vận động con cháu dòng họ, dòng tộc, người thân không tham gia vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, nghiện hút và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những hoạt động truyền đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc, các già làng, trưởng bản và người có uy tín đã tích cực tuyên truyền người dân không di cư tự do, tranh chấp đất đai, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ đồng bào như tranh chấp khiếu kiện đất đai, lấn chiếm đất rừng… Từ thực tế ở cơ sở, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự, các vụ liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em. Ngoài ra, họ đã trực tiếp vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc gia và an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư. Họ tập trung vận động nhân dân tích cực tăng gia lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gia súc, gia cầm và áp dụng các giống mới trong trồng trọt cho năng suất cao. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã áp dụng thành công các mô hình kinh tế trang trại, không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn giúp đỡ được nhiều hộ tại địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng bằng cách hỗ trợ giống, kỹ thuật.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, tu sửa trường học, khai hoang, cải tạo ruộng đất, phát triển trang trại sản xuất, kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, họ không chỉ là những hội viên mẫu mực của các tổ chức xã hội, mà còn tích cực tham gia xây dựng quy ước, hương ước trong thôn bản. Những công lao đóng góp của họ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống của nhân dân các dân tộc, góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy hơn nữa vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện một số nội dung, biện pháp sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng

 Già làng, trưởng bản, người có uy tín phải là những người có trình độ, hiểu biết thì mới tuyên truyền, vận động đồng bào có hiệu quả. Nhận thức được vấn đề này, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực, chủ động nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch, đặc biệt là những hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc; phá hoại mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, phòng chống các loại tội phạm… Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho nhân dân, tạo điều kiện cho già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò trong vận động quần chúng ở vùng dân tộc thiểu số.

Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chúng lợi dụng những khuyết điểm, hạn chế về thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào để kích động, lôi kéo, chia rẽ đồng bào các dân tộc với nhau. Vì vậy, già làng, trưởng bản, người có uy tín phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong mọi lúc, mọi nơi, bám nắm tình hình hoạt động của từng địa bàn, thôn, bản, từng gia đình để có những biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch. Để làm được việc này, già làng, trưởng bản, người có uy tín phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, luôn đặt lợi ích của đồng bào lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt, già làng, trưởng bản, người có uy tín phải luôn là người cứng rắn trong nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý các tình huống, có như vậy, vị thế, tiếng nói của họ mới có uy tín, làm cho các thế lực thù địch không lợi dụng được trong việc tuyên truyền những quan điểm sai trái để chống phá cách mạng.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần thường xuyên tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm để giúp họ nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để truyền đạt lại cho nhân dân ở địa bàn sinh sống. Cùng với đó cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, giúp họ phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia công tác xã hội, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương.

Thông qua việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn Tây Nguyên đúc kết thêm nhiều bài học kinh nghiệm và nhận thức sâu sắc hơn trong việc đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay..

Nguồn : Tạp chí VHNT số 405, tháng 3 – 2018

Tác giả : HOÀNG NGỌC SƠN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *