Vận dụng sáng tạo tư tưởng V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng


Sinh thời, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Trước Cách mạng tháng Mười, Người từng tuyên bố: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga”(1). Tổ chức những người cách mạng mà V.I.Lênin nói đến đó là “một đảng kiểu mới, thực sự cách mạng và thực sự cộng sản”.

Là người sáng lập Đảng cộng sản Bônsêvích Nga, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng về mọi mặt, nhất là tính tiên phong của Đảng, phải thường xuyên củng cố những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản phải vững tay chèo lái con thuyền cách mạng qua những khúc quanh đầy thử thách.

Sau Cách mạng tháng Mười, Ðảng và Nhà nước Xô viết lại đứng trước những thách thức mới, đó là: xuất hiện các phần tử cơ hội, những kẻ chống đối tìm mọi cách chui vào Ðảng để trục lợi; một bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, biến chất, thoái hóa, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân. Bệnh háo danh, kiêu ngạo, vô nguyên tắc, tham nhũng đã gây cho Đảng nhiều tổn thất, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Trước tình trạng trên, V.I.Lênin khởi xướng cuộc sàng lọc đội ngũ đảng viên, với mục tiêu nhằm khôi phục kỷ luật, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng và đập tan chủ nghĩa bè phái, cơ hội trong Ðảng. Đồng thời, trong công tác xây dựng Ðảng, V.I.Lênin yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng thường xuyên cho đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống thói vô trách nhiệm, thiếu minh bạch… trong công việc, trong cuộc sống, dứt khoát với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội và phải luân chuyển cán bộ, nhất là vị trí lãnh đạo, phải thường xuyên kiểm tra, lựa chọn đúng cán bộ, không tùy tiện đưa người vào bộ máy của Ðảng – Nhà nước… Ðây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với một đảng cộng sản.

Theo V.I.Lênin, cán bộ thực sự “sống trong lòng quần chúng”, phải là những cán bộ của quần chúng, do quần chúng và phục vụ lợi ích, hạnh phúc của quần chúng. Điều đó có nghĩa, cán bộ phải là người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, có đầy đủ đức và tài, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, có năng lực phục vụ nhân dân, có trình độ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, V.I.Lênin yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình một cách trung thực, thẳng thắn, mang tính xây dựng.

Có thể nói, xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trách nhiệm và bổn phận của Đảng là phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân… là những quan điểm cơ bản nhất để không ngừng củng cố nền tảng chính trị vững chắc của Đảng; là cơ sở để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Suy ngẫm thực hiện về những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay, chúng ta càng nhìn nhận rõ hơn giá trị bền vững, tính đúng đắn trong tư tưởng và quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp như hiện nay, việc quan tâm nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo về xây dựng Đảng mácxít kiểu mới của V.I.Lênin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với thực tiễn cách mạng Việt Nam, tư tưởng V.I.Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vận dụng đúng đắn và sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và những bài học quý báu của Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc và xây dựng một chính đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động để lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được những thành công, thành tựu đó chính là nhờ chúng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đánh giá Tổng kết 30 năm đổi mới, nêu rõ: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin… phù hợp với Việt Nam”.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, trước thực trạng một số yếu kém, khuyết điểm, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; phát động các cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  Đảng ta nhìn nhận, nhiều đảng viên có chức, có quyền… đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sa vào lợi ích cá nhân, bè phái, chạy theo danh lợi, tiền tài còn diễn ra nghiêm trọng. “Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những nguy cơ nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước.

Những cống hiến của V.I.Lênin về công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này thể hiện quyết tâm cao cần làm trong sạch nội bộ Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, ngăn chặn, đẩy lùi từng bước tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tiêu cực, thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại sử dụng luận điệu xuyên tạc cho rằng đây là những cuộc “thanh trừng nội bộ, đấu đá lẫn nhau…”. Điều này làm cho một bộ phận cán bộ, nhân dân băn khoăn, hoang mang, thiếu niềm tin với Đảng. Nhất là thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng – sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm cách đưa những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam, thực hiện “diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng để tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm làm cho nội bộ dao động, nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thiếu nhận thức đúng đắn, thiếu bản lĩnh chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ dễ dao động tư tưởng, hoài nghi.

Do vậy, chúng ta cần vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trước hết, Đảng phải tiếp tục củng cố xây dựng, chỉnh đốn Ðảng với tinh thần tích cực, kiên quyết, mạnh mẽ hơn, làm cho Đảng ta ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng phấn đấu học tập ở mọi lúc, mọi nơi, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới.

Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh của V.I.Lênin, xin được nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vị lãnh tụ kính yêu: “Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”(2). Tiếp bước V.I.Lênin trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhất định sẽ đưa ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đi đến những đỉnh cao thắng lợi huy hoàng.

_______________

1. V.I.Lênin toàn tập, tập 6, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva,1975, tr.162.

2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.239.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *