“Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay”


Ngày 15-12-2021, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” và Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng sẽ được tổ chức vào ngày 16-12-2021.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có: ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, đại biểu.

Phát biểu tại Hội thảo ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: “Hội thảo là hoạt động có nhiều ý nghĩa chào mừng thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”. Ông Kỷ nhấn mạnh: “Văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phải phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn. Phấn đấu sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn, xây dựng con người vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Quý trọng, chăm lo, bồi dưỡng các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn xã hội…, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…”.

Ông Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Hội thảo

Với hơn 90 bài tham luận gửi tới Hội thảo, hướng tới 4 mục tiêu là: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Từ thực tiễn của từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật, từng địa phương, đánh giá thực trạng về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; trong cuộc chiến chống dịch COVID-19; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật trong thời gian tới. Đề xuất những tham vấn về giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để văn học, nghệ thuật phát huy được tốt hơn hiệu quả xã hội của mình, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự Hội thảo

Nhiều tham luận có chất lượng tốt, tập trung phân tích thấu đáo cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá, lý giải thực trạng và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà. Các tham luận tại Hội thảo sẽ là căn cứ để đánh giá vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà trong sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể, giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

Sau Hội thảo, Hội đồng sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 10 vào ngày mai 16-12. Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và toàn nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin và ảnh: HÙNG MẠNH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *