Xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của bộ đội tên lửa phòng không hiện nay

Bộ đội Tên lửa phòng không (BĐTLPK) là lực lượng nòng cốt trong tác chiến đối không, có nhiệm vụ trực tiếp đánh trả các cuộc tiến công đường không của địch. Ðể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đánh thắng địch ngay từ trận đầu, ngày đầu, BĐTLPK phải được tập trung xây dựng một cách toàn diện, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần.

Thực tiễn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của BĐTLPK đã chứng minh, mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật của ta luôn lạc hậu hơn so với đối phương, nhưng BĐTLPK luôn đánh bại các cuộc tiến công bằng đường không của địch. Một trong những nguyên nhân của thắng lợi đó là do BĐTLPK có được sức mạnh chính trị tinh thần vượt trội so với đối phương. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”(1).

Một góc tại Học viện Phòng không – Không quân
Ảnh: Hoàng Chung

 

Ngày nay, mặc dù cán bộ, chiến sĩ BĐTLPK tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhưng những diễn biến phức tạp của mặt trái kinh tế thị trường, âm mưu của các thế lực thù địch đã và đang tác động mạnh vào quân đội, đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của BĐTLPK. Từ đó, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao của các thế lực thù địch. Để đạt được mục tiêu đó, cần nghiên cứu, thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK hiện nay

Sự tác động của môi trường, điều kiện khách quan cùng với những thuận lợi, khó khăn ở mức độ nào cũng không phải là nhân tố quyết định trạng thái chính trị tinh thần của BĐTLPK. Chủ thể xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK không chỉ là con người và tổ chức trong quân đội mà bao gồm cả những chủ thể khác có mối quan hệ tới bản chất và sức mạnh chiến đấu nói chung. Trong các mối quan hệ đó, mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân là những mối quan hệ có ý nghĩa quyết định, chi phối các mối quan hệ khác. Chính vì thế, việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nói chung, BĐTLPK nói riêng phải luôn được xác định là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK. Đảng lãnh đạo quân đội bằng đường lối, chính sách, thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng trong quân đội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chính trị có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK. Phẩm chất chính trị tinh thần, năng lực chỉ huy lãnh đạo, huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị của đội ngũ này có tác động rất lớn tới trạng thái tinh thần của BĐTLPK, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao.

Hiện nay, số lượng cán bộ, đảng viên dày dạn trận mạc được thử thách, tôi luyện qua những năm tháng chiến tranh dần ít đi. Một số cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện bị sa sút, thoái hóa về chính trị, đạo đức trước tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Đây là những tác động ảnh hưởng tới phát huy nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK. Vì vậy, để xây dựng và phát huy nhân tố này, cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật. Cần phải nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt lời chỉ dẫn của V.I.Lênin: “Ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội được tiến hành chu đáo nhất… thì ở đấy không có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn, tinh thần của họ cũng cao hơn, ở đấy thu được nhiều thắng lợi hơn” (2). Đồng thời, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta” (3).

Cán bộ, chiến sĩ quân đội là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sức mạnh chính trị tinh thần của họ bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân. Nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương có vai trò rất lớn trong phát huy nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK. Điều này cần đặc biệt chú trọng, nhất là trước sự phát triển của dân trí, dân sinh, dân quyền và mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân tiếp tục được phát triển nhưng đang bị các thế lực thù địch, các phần tử chống đối cách mạng tập trung phá hoại.

Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa quân đội với nhân dân, giữa các tổ chức đoàn thể trong quân đội với hệ thống chính trị, xã hội ở các địa phương ngày càng phát triển bền vững là việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy nhân tố chính trị tinh thần của quân đội nói chung, BĐTLPK nói riêng. Mặt khác, tư tưởng, tình cảm, ý chí của BĐTLPK, nhất là của chiến sĩ chịu ảnh hưởng rất lớn từ phía gia đình, hậu phương, do đó, phải có sự phối hợp một cách phù hợp giữa đơn vị với địa phương, gia đình trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội, nhất là về mặt tâm lý.

Hai là, xây dựng tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho BĐTLPK

Đây là nội dung hết sức quan trọng, là nhân tố góp phần xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần của BĐTLPK. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐTLPK cần nhận thức sâu sắc bản chất, mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao của các thế lực thù địch. Muốn vậy, đòi hỏi họ phải thường xuyên rèn luyện toàn diện, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, không hoang mang, dao động, kiên quyết, dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những tình huống diễn biến phức tạp, nguy hiểm, ác liệt. Bên cạnh đó, bằng hệ thống truyền thông đại chúng, với nhiều hình thức và biện pháp phù hợp, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ BĐTLPK nhận thức đúng bản chất, âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, đặc biệt là thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, trong đó có “phi chính trị hóa” quân đội nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không bị mắc mưu kẻ thù, không bị cuốn vào vòng xoáy của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm tha hóa bản chất giai cấp của quân đội ta. Mặt khác, cần vạch trần bản chất xâm lược, phi nghĩa của cuộc chiến tranh công nghệ cao do các thế lực thù địch phát động. Đồng thời, phải làm rõ tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh nhân dân, tự vệ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và được nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ. Chủ động khắc phục tâm lý sợ hãi, sợ hy sinh, gian khổ, có biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất. Từ đó, xây dựng cho BĐTLPK ý chí quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm chiến đấu đến cùng vì độc lập tự do của dân tộc.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thuận lợi mới, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Việc xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng “sức mạnh mềm” thông qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ… là những thách thức nghiêm trọng. Trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, bên cạnh kết quả, thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, xuất hiện những vấn đề phức tạp mới, ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và gay gắt hơn. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng với sự xuống cấp của các giá trị văn hóa, tình trạng phân cực giàu nghèo… diễn biến phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta càng phải coi trọng xây dựng, phát huy sức mạnh chính trị tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây là vấn đề lớn, đặc biệt hệ trọng hiện nay, nhất là trong việc hoạch định đường lối và thực hiện chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng, động viên và phát huy sức mạnh chính trị tinh thần. Hội nghị Trung ương 8, khóa XI của Đảng khẳng định: “Bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải thấy rõ tính phức tạp của diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay để nêu cao ý chí quyết tâm và có biện pháp hữu hiệu để giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta: “Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Thực hiện cho bằng được: kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị – xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất”.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng của các yếu tố cấu thành nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK trong tình hình hiện nay

Hiện nay, cần tập trung đổi mới việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho BĐTLPK về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là hạt nhân giữ vai trò chủ đạo trong nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK. Những nhận thức lệch lạc, sai trái và những quan điểm thù địch xoay quanh mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa vấn đề giai cấp, dân tộc và nhân loại cần phải được chỉ rõ và đấu tranh khắc phục quyết liệt. Nâng cao giác ngộ chính trị của cán bộ, chiến sĩ BĐLLPK về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu không thể tách rời với nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội X đã đề ra.

Sự giác ngộ về nghĩa vụ, trách nhiệm, cũng như niềm vinh dự của người quân nhân cách mạng về lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, về tình đồng chí, đồng đội và sự đoàn kết toàn quân là những nội dung cần được tăng cường giáo dục cho BĐTLPK trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập và cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng đang diễn ra rất gay go, quyết liệt hiện nay. Để nâng cao chất lượng các yếu tố chủ yếu cấu thành nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK, bên cạnh việc nâng cao chất lượng từng nhân tố, phải chú ý kết hợp hài hòa xây dựng các yếu tố khác trong một chỉnh thể thống nhất, không được coi nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một yếu tố nào. Do đặc điểm của nhân tố chính trị tinh thần nên biện pháp quan trọng để phát huy vai trò của nó là phải tích cực nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội nói chung, các đơn vị Tên lửa phòng không nói riêng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác này với công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác chính sách và tăng cường hoạt động thực tiễn quân sự để bồi dưỡng, kiểm nghiệm, rèn luyện, nâng cao chất lượng nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản trên, sẽ góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng nhân tố chính trị tinh thần của BĐTLPK hiện nay, bảo đảm cho lực lượng này phát huy được tính ưu việt và sức mạnh của quân đội cách mạng, luôn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

_________________

1. V.I.Lênin toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.147.

2. V.I.Lênin toàn tập, tập31, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.105.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.217.

Tác giả: Đào Hoàng Đức

Nguồn: Tạp chí VHNT số 440, tháng 10-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *