HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHÁN GIẢ ĐỐI VỚI NGHỆ THUẬT XIẾC

Hiện nay, vấn đề marketing cho các loại hình nghệ thuật biểu diễn được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo… trong đó nhấn mạnh đến hoạt động phát triển khán giả. Thực chất, đó là việc xác định các nhóm đối tượng mục tiêu cho mỗi loại hình nghệ thuật. Ví dụ, khán giả mục tiêu của nghệ thuật múa rối, xiếc là thiếu nhi, còn đối với tuồng, chèo, cải lương là khán giả lứa tuổi trung niên... Như vậy, phát triển khán giả gồm hoạt động nghiên cứu nhu cầu khán giả mục tiêu, cung cấp các sản phẩm nghệ thuật, xác định giá vé, địa điểm biểu diễn cũng như hình thức truyền thông marketing phù hợp.

GIÁO DỤC NHÂN CÁCH, ĐẠO ĐỨC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đúc ...

NGUỒN LỰC VĂN HÓA VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BÁT TRÀNG

Quá trình hình thành, tồn tại, phát triển của làng nghề gốm Bát Tràng cho đến ngày nay là nhờ sự năng động sáng tạo không ngừng của những người thợ gốm. Bát Tràng từng bước vượt qua khó khăn, thích ứng với mọi hoàn cảnh để phát triển cũng nhờ vào nguồn ...

HOẠT ĐỘNG CA ĐOÀN TẠI GIÁO XỨ SAO MAI Ở TP.HCM

Theo dòng lịch sử, đạo Công giáo Việt Nam đã trải qua hơn 300 năm với biết bao thăng trầm để hình thành một đạo mới ở một đất nước thiên về đạo thờ ông bà. Các nhà truyền giáo phương Tây đã đến và rao truyền một đạo mới là đạo Thiên Chúa giáo. Khi đạo ...