ĐƯA VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀO GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG HỌC

Di sản văn hóa phi vật thể hàm chứa nhiều giá trị, biểu đạt nhiều bản sắc văn hóa của các dân tộc, các quốc gia. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là một trong những phương thức để giữ gìn bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa. Những năm qua, Việt Nam đã có chương trình, nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, công tác đưa di sản văn hóa phi vật thể vào dạy học ở các trường phổ thông là một trong những biện pháp đã và đang được thử nghiệm, áp dụng ở nhiều địa phương, nhiều trường học.

BÁO CHÍ VỚI VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào báo chí cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ là nơi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân, nêu gương người tốt, việc tốt, tham ...

RANG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA MƯỜNG Ở LAI ĐỒNG

Nếu như sự giao lưu là quy luật tất yếu của văn hóa thì việc giữ gìn những nét truyền thống chính là thách thức lớn mà bản thân văn hóa phải đối mặt. Đặc biệt, khi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số dần tiếp cận với môi trường hiện đại, những giá ...