Bộ VHTTDL: Triển khai công tác truyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 lồng ghép triển khai, tổ chức các hoạt động như: triển lãm, chương trình nghệ thuật, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tài liệu, các tin, bài, ấn phẩm… để tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm; các hoạt động văn hóa ‐ văn nghệ, thể dục ‐ thể thao chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các hoạt động tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID‐19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID‐19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

PHẠM MAI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *