Giải pháp xây dựng bản lĩnh chính trị của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân


Bản lĩnh chính trị là phẩm chất đặc trưng cơ bản nhất của người cách mạng, là sự kết tinh tổng hợp tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí và hành vi chính trị của con người. Xây dựng bản lĩnh chính trị là quá trình giáo dục của xã hội kết hợp với tự giáo dục của mỗi chủ thể một cách bền bỉ, lâu dài, từ đó làm cho các phẩm chất chính trị của mỗi con người ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.

Xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân (LLCVCAND) vững mạnh về chính trị, có tác động trực tiếp đến thực hiện đường lối chính sách của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, là động lực để xây dựng tình cảm, hình thành niềm tin, thúc đẩy ý chí và hành vi chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh cảnh vệ luôn xác định xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là việc làm thường xuyên, quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Lực lượng cảnh vệ là một đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân, được giao nhiệm vụ đặc biệt là trực tiếp bảo vệ chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cao cấp, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Việt Nam, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước tổ chức; đảm bảo an ninh trật tự cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình. Đây là những đối tượng bảo vệ hết sức đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn đến sự an toàn của Đảng, Nhà nước, sự tồn tại của chế độ và tình hình an ninh trật tự, cũng như chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

LLCVCAND được chính thức thành lập ngày 16-02-1953 theo Sắc lệnh số 141/SL do chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và xây dựng đất nước, 6 điều Bác dạy đã được thấm nhuần một cách tự nhiên, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước, lực lượng công an và nhân dân tin tưởng giao phó.

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; đòi phi chính trị hóa công an; triệt để khai thác những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế để tiếp tục gia tăng các hoạt động gây bất ổn về chính trị, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng đang tác động trực tiếp và đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề với lực lượng cảnh vệ. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được sự giáo dục, nuôi dưỡng, chở che, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, LLCVCAND đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên cường, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng các cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị của LLCVCAND: Đây là giải pháp cơ bản, có vai trò quan trọng, chỉ đạo các giải pháp khác. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhằm giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu lý tưởng cách mạng, động cơ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện liên tục, bền bỉ cho họ. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động đánh giá tình hình, nắm chắc tình hình, từ đó xác định mục tiêu, giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong các nghị quyết, nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề theo quý, từng năm, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Phát huy, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong xây dựng nghị quyết, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết về công tác giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Hai , phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị: Cán bộ chủ trì các cấp có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò xây dựng bản lĩnh chính trị của LLCVCAND Việt Nam hiện nay. Người cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp mình có liên quan đến xây dựng bản lĩnh chính trị của lực lượng cảnh vệ; trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị cần nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, tâm lý, trình độ, năng lực và phẩm chất của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; thấy được sự cần thiết, nắm được khái niệm, nội dung, phương thức, nhân tố quy định, yêu cầu, giải pháp cơ bản xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức đúng đắn mới thấy hết được sự cần thiết khách quan phải xây dựng bản lĩnh chính trị, thông qua nhận thức đó mới có quyết tâm, mới phát huy hết trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, coi đây là một nội dung rất quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện để xây dựng bản lĩnh chính trị của LLCVCAND Việt Nam hiện nay. Đây là giải pháp cơ bản trực tiếp tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả, là phương thức chủ yếu để xây dựng bản lĩnh chính trị của LLCVCAND. Tích cực đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện đáp ứng yêu cầu xây dựng toàn diện tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí và hành vi chính trị của cán bộ, chiến sĩ hiện nay. Các chủ thể giáo dục, rèn luyện, tiến hành biên soạn, chuẩn bị nội dung theo hướng vừa trang bị, mở rộng, nâng cao tri thức, vừa củng cố, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý chí và hành vi chính trị kiên định, chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ; mỗi nội dung giáo dục, rèn luyện có thể toàn diện các yếu tố trên. Tích cực đổi mới toàn diện cả nội dung giáo dục, rèn luyện cơ bản và nội dung giáo dục, rèn luyện thường xuyên, trên cơ sở dựa vào vị trí, vai trò của từng yếu tố cấu thành bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ. Đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện phải hướng vào trang bị tri thức mới với vai trò là cơ sở hình thành, củng cố vững chắc tình cảm, niềm tin, ý chí kiên định, hành vi đúng đắn, chuẩn mực, đồng thời là cơ sở, nền tảng vững chắc xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ và tạo ra động lực quan trọng để thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo nâng cao tri thức chính trị của mình. Đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện cần bám sát vào nội dụng giáo dục theo hệ thống các chủ đề trong chương trình quy định của Tổng cục chính trị công an nhân dân, bổ sung thêm những nội dung giáo dục theo yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh cảnh vệ, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trung tâm và đối tượng đặc thù cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ. Trên cơ sở đó, xây dựng nội dung giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ ở từng đơn vị bảo đảm hợp lý cả về nội dung, thời gian, hình thức, đối tượng phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị mình.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ: Đây là giải pháp trực tiếp quyết định đến xây dựng các yếu tố cấu thành bản lĩnh chính trị của lực lượng cảnh vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tính tích cực, tự giác là yếu tố quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy mọi khả năng, thích ứng với mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tự giác tu dưỡng, rèn luyện là yếu tố nội tại hết sức quan trọng tạo nên động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, trở ngại để điều chỉnh hành vi của mình. Tiếp nhận sự giáo dục từ tổ chức là vấn đề nhất thiết không thể thiếu, nhưng sự tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Vai trò giáo dục, rèn luyện của đơn vị dù có tốt đến đâu cũng không thể thay thế được sự nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên của chính bản thân cán bộ, chiến sĩ. Với đặc thù của công tác Cảnh vệ lại càng đòi hòi tính tự giác rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị. Vì thế, cùng với sự giáo dục của tổ chức, của cấp uỷ và chỉ huy đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ phải tự giác rèn luyện về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng. Có được phẩm chất đó, khi phải đối mặt với các tình huống phức tạp, cán bộ, chiến sĩ mới có đủ khả năng bình tĩnh, phân tích, đánh giá một cách chính xác, toàn diện, khách quan tình hình, để chủ động, sáng suốt, quyết đoán trong xử lý các tình huống nghiệp vụ. Từ thực tiễn cho thấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; trau dồi tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí và hành vi chính trị góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị luôn kiên định, vững vàng.

Năm là, bảo đảm chế độ, chính sách tạo điều kiện thuận lợi xây dựng bản lĩnh chính trị. Đảng ủy Bộ Tư lệnh cảnh vệ, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chức năng cần chủ động tham mưu, đề xuất ban hành chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để xây dựng bản lĩnh chính trị của LLCVCAND hiện nay. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cần nhận thức đúng và quan tâm thường xuyên đến chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ sẽ là một trong những biện pháp tốt nhất để nâng cao nhận thức của mọi đối tượng về chế độ, chính sách, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách sẽ tạo ra động lực, một sức mạnh mới để xây dựng bản lĩnh chính trị của họ ngày càng có hiệu quả thiết thực. Cần xác định thật cụ thể trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phân định rõ hơn chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành chế độ, chính sách phải dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, tình hình thực tiễn của công an, Bộ Tư lệnh cảnh vệ; dựa vào đặc thù công tác của từng đơn vị, vừa bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vừa củng cố, xây dựng tình cảm sâu sắc, với niềm tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Xây dựng bản lĩnh chính trị có vị trí, vai trò hết sức quan trọng nhằm xây dựng LLCVCAND luôn vững vàng, kiên định về chính trị, tư tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, tổ quốc và nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ lại càng có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là yếu tố hàng đầu quyết định bản chất đạo đức cách mạng của lực lượng cảnh vệ, là bản lĩnh, ý chí kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống.

_______________

1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Hà Nội, 2013.

2. Bộ Công an – Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2006.

3. Bộ Công an, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân hiện nay, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2015.

4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.546.

5. Trương Gia Long, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2015.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 409, tháng 7 – 2018

Tác giả : LÊ HỒNG VƯƠNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *