HÒA BÌNH: Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

        

Các tổ chức, cá nhân có công phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; có thành tích trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong địa bàn tỉnh được hưởng chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật, được tôn vinh bằng các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua – Khen thưởng.

Đó là một trong các nội dung được quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Định kỳ 5 năm một lần, Sở VHTTDL phối hợp với UBND cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát, kiểm kê và trình UBND tỉnh bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên,… không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích hoặc được giao quyền quản lý, sử dụng di tích phải có trách nhiệm bảo vệ đất đai của di tích. Trong trường hợp phát hiện đất đai của di tích bị xâm phạm, lấn, chiếm, mua bán hoặc hủy hoại phải có ngay biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên để kịp thời xử lý, giải quyết.

Việc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực đất khoanh vùng bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích phải thực hiện đúng quy định tại Điều 15, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trong quá trình cải tạo, xây dựng các công trình mà phát hiện các di tích, di vật, cổ vật, di chỉ khảo cổ thì chủ dự án phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho Sở VHTTDL và chính quyền địa phương.

Các Lễ hội tổ chức tại di tích phải tuân thủ quy định của Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29- 8-2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với tính chất, đặc điểm lịch sử của di tích, thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế – xã hội của địa phương nơi có di tích. Nội dung hoạt động lễ hội và các dịch vụ liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Tác giả: Đoàn Cần

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *